Luxusní jídlo

na cesty

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na služby, jež poskytuje obchodní společnost Fruits de France s.r.o. K Libuši 1197/30a, 148 00 Praha 4, IČ 04353625, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 246333, jakožto prodávající (dále jen „Prodávající“) pro nákup zboží a poskytované služby na internetovém obchodu www.bonbag.cz. Prodávající je plátcem DPH. Kontaktní údaje jsou uvedeny v kategorii kontakt.

1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Zákazníkem při nákupu zboží či služeb včetně jejich dopravy v internetovém obchodě www.bonbag.cz. VOP spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3 Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. O jejich případné změně informuje Prodávající Zákazníka vhodným způsobem, aby se s jejich aktuálním zněním mohl snadným způsobem seznámit.

1.4 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.5 Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem za účelem přímé spotřeby.

1.6 K využití služeb Prodávajícího je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s VOP a dá souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.

1.7 Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

1.8 V případě, že ustanovení VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nezpůsobuje tento fakt neplatnost celých VOP, ale pouze těchto dotyčných ustanovení. 
 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 K prodeji zboží nabízeného Prodávajícím v internetovém obchodě www.bonbag.cz a jeho následné dopravě dochází na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP mezi Prodávajícím a Zákazníkem splňujícím podmínky těchto VOP.

2.2 Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží či služeb nabízených v internetovém obchodě www.bonbag.cz a jejich následná doprava.

2.3 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem je uzavřena okamžikem dodání objednávky do rukou Zákazníka.

2.4 Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení celé kupní ceny za příslušné zboží v souladu s těmito VOP.

2.5 Zákazník má právo před převzetím objednávky od smlouvy odstoupit, nebo odmítnout přijmout její část. V případě odmítnutí převzetí objednávky po jejím vyexpedování je však Zákazník povinen uhradit poplatky za zrušení viz VOP odstavec 6.3.

2.6 Prodávající nenese zodpovědnost za nepřetržité a bezchybné fungování webových stránek www.bonbag.cz.

2.7 Dostupnost zboží prezentovaného na www.bonbag.cz je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. Pokud nebude Prodávající schopen z důvodu nedostatku skladové zásoby zboží dodat, bude Zákazník o takovéto skutečnosti před dovozem zboží vyrozuměn. V takovém případě si bude moct Zákazník rozhodnout, zda bude za toto zboží požadovat doručení jiného zboží. Pokud si Zákazník náhradu neurčí, bude mu cena zboží chybějícího produktu odečtena.

2.8 Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je Prodávající oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo Prodávajícího v případě poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru.

2.9 Veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy si Zákazník hradí sám.

2.10 Zákazník při objednávání zboží či služeb prohlašuje, že je starší 18 let, popřípadě je zastoupen zákonným zástupcem. Zákazník se dále zavazuje, že všechny údaje, které sdělil Prodávajícímu, jsou pravdivé a úplné.

2.11 Prodávající má právo před doručením objednávky vyžadovat její dodatečné potvrzení.

2.12 Nejnižší možná objednávka, kterou může Zákazník na internetovém obchodu www.bonbag.cz učinit, musí být v minimální výši 300,- Kč (včetně DPH, bez poplatku za dopravu).
 

3. CENY A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

3.1 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

3.2 V případě, pokud nebude žádným způsobem možné dodržet přesnou hmotnost zboží tak, jak si Zákazník objednal, vyhrazuje si Prodávající právo na dodání zboží s menší váhovou odchylkou.

3.3 V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy

3.4 Akční nabídky jsou platné pouze na určitou dobu, která je u nich stanovená, nebo do vyprodání zásob.

3.5 Prodávající zhotoví Zákazníkovi fakturu, která je předána Zákazníkovi společně s dodaným zbožím.

3.7 Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny, a to i po proběhlé objednávce. Zejména pak, pokud je cena špatně stanovena z důvodu na importu od poskytovatele třetí strany nebo je zjevně chybná. V případě změny ceny je Prodávající povinen Zákazníka informovat a nabídnout odečtení příslušných položek nebo korekci celkové ceny před dokončením obchodního styku a předáním zboží.4. DORUČENÍ A PŘEVZETÍ

4.1 Zboží je doručeno na Zákazníkem stanovené místo, které vyplní při své elektronické objednávce, popřípadě při své registraci na stránkách www.bonbag.cz. Zboží je doručováno až ke vstupním dveřím Zákazníka. Řidič má povolení Zákazníka vstoupit a nesmí mu při jeho vstupu bránit žádné překážky.

4.2 Pokud na místě doručení nebude osoba způsobilá k převzetí a případně k zaplacení zboží, vyhrazuje si Prodávající právo, objednané zboží nepředat. V takovém případě bude však po Zákazníkovi vymáhána částka za zrušení objednávky včetně částky za dopravu. Zboží může převzít pouze osoba starší 18 let.

4.3 Zákazník je povinen zkontrolovat obsah objednávky, fakturačních údajů a vráceného obnosu peněz ještě před odchodem řidiče z jeho domova. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.5. PLATBA

5.1 Platba v hotovosti při převzetí zboží na místě doručení.

5.2. GoPay platební bránou.6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

6.1 Objednávka se od chvíle objednání Zákazníkem považuje jako závazná.

6.2 Po expedici objednávky ji Zákazník již nemá možnost změnit. Pokud Zákazník přesto objednávku po jejím vyexpedování zruší, je v takovém případě povinen uhradit poplatek ve výši nákupní ceny zboží, které si objednal, popřípadě také cenu dopravy, pokud je zboží před zrušením objednávky zavezeno na místo určení.

6.3 Objednávku lze bez poplatků zrušit pouze před jejím vyřízením. V případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění z ledna 2014, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


7. PRODUKTY

7.1 Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let. Osobám mladších 18 let je prodej alkoholických a tabákových výrobků zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že je Zákazník starší 18 let, vyhrazuje si Prodávající právo od smlouvy odstoupit. 

7.2 Některé potraviny mohou obsahovat alergeny. Před jejich spotřebou je Zákazník povinen prohlédnout si informace na obalu jednotlivých potravin. 

7.3 Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní.

7.4 Prodávající nenese odpovědnost za neúplnost či nepřesnost informací na webové stránce www.bonbag.cz.

 

8. REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1 Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit, a to bez udání důvodů. Není však možné vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Není možné vrátit zboží, u kterého došlo k poškození originálního obalu Zákazníkem.

8.2 Zákazník je odpovědný za sníženou cenu zboží, která vznikla jeho nedbalým nakládáním.

8.3 Prodávající si vyhrazuje právo na nepřijetí reklamace od Zákazníka v případě, že došlo k porušení smluvních podmínek ze strany Zákazníka.

 

9. DOPRAVA

9.1 Prodávající si vymezuje právo dodávat zboží pouze na taková místa určení, která se nacházejí v oblasti jím stanovené pro doručení zboží, tj. Česká republika. Platná jsou pouze taková místa doručení, která budou schválena při objednání zboží.

9.2 Cena dopravy závisí na výši objednávky, času doručení a místě doručení. Ceník dopravy najdete na webových stránkách www.bonbag.cz.

9.3 O přijetí objednávky je Zákazník informován potvrzením objednávky.

 

10. OSOBNÍ ÚDAJE

10.1 Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje uvedené při objednávání či při registraci zpracovávat pro účely vyřízení objednávky a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím osobám (dopravci), které jsou nezbytné pro kladné vyřízení objednávky.

10.2. Společnost Fruits de France s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.bonbag.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s evropským nařízením GDPR

10.3. Pro účel vyřízení Vaší objednávky shromažďujeme následující data: E-mailová adresa, Telefon, Jméno, Příjmení, Název společnosti, IČ, DIČ, Ulice, Město a PSČ. 

10.4. V souvislosti platnosti evropského nařízení GDPR máte právo na výpis Vašich osobních údajů, které u nás evidujeme. Právo na výmaz zpracovávaných dat - pokud tato akce není v rozporu s jiným platným zákonem, případně právo na změnu zpracovávaných dat. O tyto akce nás můžete požádat na e-mailové adrese info@bonbag.cz . 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.9.2017

 

Gurmánský zážitek za pár minut

Prožijte gurmánský zážitek bez vaření díky produktům BonBag. Ať už jste doma, na cestách či na moři, produkty BonBag Vám nabízí pestrý výběr gurmánských jídel.

Balení chrání produkt i při pokojové teplotě

Umístěte balení do hrnce s vodou přibližně na 10 minut

Otevřete sáček, naservírujte a vychutnejte si Váš BonBag